De gemeente Amersfoort heeft een plan gemaakt voor het beheer van het bosgebied in Amersfoort. Je kunt dat hier vinden: https://www.amersfoort.nl/project/bosbeheerplan-berg.htm

Alexandra Mispelblom heeft een samenvatting van dat plan gemaakt, dat is een stukje minder tekst om te lezen:

Bosbeheer op de Berg in balans

In juli 2021 is het Bosbeheerplan Berg vastgesteld. In dit bosbeheerplan is vastgelegd wat er vanaf heden t/m 2026 aan aanleg en onderhoud plaatsvindt in het bosgebied van de Berg. Dit bosgebied omvat Klein Zwitserland, de Stichtse Rotonde, Belgenmonument, Prins Frederiklaan en Bokkeduinen. In deze samenvatting ligt het accent op het beheerplan van Klein Zwitserland.

Algemeen

Functie van het bos is, naast recreatie:

  • Infiltreren en vasthouden van water in de bodem en bomen zodat verdroging in de zomer wordt tegengegaan.
  • Reductie CO2
  • Verkoeling van de stad
  • Afvang van fijnstof.

Bij het opstellen van het plan is een werkgroep bestaande uit bewoners van de verschillende deelgebieden betrokken geweest. In de komende jaren is het de bedoeling een ‘handen-uit-de-mouwen’ groep van bewoners te vragen te helpen bij het onderhoud van de bosgebieden. Aan het onderhoud van Klein Zwitserland werken nu al bewoners mee.

Klein Zwitserland

Specifiek voor Klein Zwitserland geldt dat het een waterwingebied is, met daaromheen een waterbeschermingsgebied. Het grondwater in het gebied is beschermd. Dat betekent dat in het waterwingebied slechts zeer beperkt activiteiten mogen worden uitgevoerd in/aan de grond (er geldt een dieptegrens van 0 meter). In het waterbeschermingsgebied geldt een dieptegrens van 3 meter. Activiteiten die dieper gaan dan die 3 meter zijn hetzij verboden, hetzij vergunning/ontheffingsplichtig. Zo is diepte-infiltratie van afstromend hemelwater beneden de 3 meter verboden. (Zoals vastgelegd in de Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht).

Ruwweg is het bosgedeelte van het “Bergwatergebied” waterwingebied en het bebouwde gedeelte waterbeschermingsgebied.

Voor Klein Zwitserland geldt dat het accent ligt op de recreatieve functie van het bos. Tegelijkertijd wil men de ecologische waarde behouden.

Concreet zijn er voor Klein Zwitserland t/m 2026 de volgende activiteiten gepland (ik beperk me daarbij tot de activiteiten die relevant zijn voor het Bergwaterproject):

  • Het aanbrengen van (extra) watervangers langs de paden. Bestaande watervangers indien nodig uitdiepen en onderhouden.
  • Langs ‘geul en wal’ (de geulen in het bos waar tot 1920 zand en grind werd gewonnen) aanbrengen van aarden drempels om het versneld afstromen van regenwater tegen te gaan.
  • Bij nieuwe aanplant kiezen voor “klimaatadaptieve” bomen.
  • Het aanleggen van een 2e De huidige amfibieënpoel op de Galgenberg wordt veel gebruikt als zwemwater voor honden. Optie is om een 2e poel aan te leggen, bijvoorbeeld op de plek van de natuurspeelplaats (die dan verplaatst kan worden richting het Bergpaviljoen). Deze 2e poel zou dan gebruikt kunnen worden als hondenzwembad. Ander plan is om de natuurspeelplaats ‘op te pimpen’ door nieuwe speeltoestellen en/of een waterpomp aan te leggen. Dit wordt nader onderzocht.

Nader onderzoeken wat het effect van de waterwinning is op evt. verdrogen van het bos: dit betreft een advies van de bewonerswerkgroep. Het is niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. In Klein Zwitserland lijkt er tot nu toe geen sprake van verdroging.